Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Farmàcia

Farmàcia a Vall d'Hebron

El Servei de Farmàcia té com a objectiu principal l'ús segur i eficient dels medicaments amb la màxima excel·lència. Actua com un servei de suport de l'activitat assistencial i està reconegut com a centre col·laborador del Institute for Safe Medication Practices (ISMP), per la seva tasca orientada a la prevenció d'errors de medicació.

Informació destacada

Al nostre Servei oferim una cartera de serveis desenvolupada i implantada i comptem amb un equip farmacèutic que fa un seguiment de totes les prescripcions i intervencions farmacèutiques documentades i registrades. 

Duem a terme la distribució, dispensació i preparació de medicaments amb sistemes d’automatització i robòtics i tenim un sistema tecnològic dels més importants d’Europa. Per a l’avaluació de l’ús dels medicaments, fem servir un sistema d’indicadors d’utilització dels fàrmacs d’acord amb la casuística, per detectar les oportunitats de millora, tant des del punt de vista de seguretat com des de la reducció de la variabilitat de la pràctica clínica, és a dir, dels canvis en la forma de treballar de diferents professionals.

El Servei està certificat per la ISO 9001-2015 amb menció específica a la prevenció d’errors de medicació. Hem establert una política de qualitat orientada a satisfer les necessitats i expectatives dels pacients, i a proporcionar els serveis que contribueixin a la millora de la qualitat del procés assistencial mitjançant una atenció individualitzada que permeti una farmacoteràpia eficaç, eficient i segura, i una millora en els sistemes de treball. 

Tenim com a objectiu principal el posicionament adequat del Servei per continuar aportant valor als pacients, d’acord amb la realitat de l’Hospital, de l’Institut Català de la Salut i, en general, del Sistema de Salut Català. Per això entre 2009 i 2015 vam comptar amb un pla estratègic que utilitza la metodologia Balanced Scorecard. Aquest pla estratègic té en compte els nous escenaris, l’entorn i les tendències emergents, que fan necessària una revisió a fons dels paradigmes, amb esperit de creativitat crítica i de millora contínua.

La ràpida evolució conceptual i tecnològica ha afavorit  que el Servei de Farmàcia hagi estat guardonat amb diferents premis i mencions a la innovació i excel·lència clíniques.

 

Cartera de serveis 

Assessorament i gestió de la informació de medicaments 

 • Promoció i participació en la selecció de medicaments que l’Hospital i l’assistència primària han de fer servir. I es contribueix així a l’elaboració i el manteniment de la “Guia farmacoterapèutica”, sota criteris d’eficàcia, qualitat, necessitat i cost.
 • Elaboració de guies clíniques i protocols terapèutics consensuats amb la resta de serveis clínics de l’Hospital.
 • Avaluació de la utilització de medicaments amb un sistema d’indicadors d’utilització dels fàrmacs, d’acord amb la casuística, orientat a la detecció d’oportunitats de millora, tant des del punt de vista de seguretat com des de la reducció de la variabilitat de la pràctica clínica.
 • Desenvolupament i participació en les activitats de formació continuada per incrementar la qualitat en la presa de decisions farmacoterapèutiques: seminaris, sessions clíniques i cursos acreditats pel Consell Català de Formació Continuada.
 • Resposta a les consultes sobre medicaments, realitzades des del  Centre d’Informació de Medicaments del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (CIMSFHUVH). Centre col·laborador del Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya (CEDIMCAT).
 • Edició de butlletins informatius.
 • Participació en comissions en què puguin ser útils els coneixements dels farmacèutics.
 • Realització d’estudis d’utilització de medicaments.
 • Elaboració d’informes tècnics d’avaluació de medicaments, fent servir la metodologia de la medicina basada en proves.

  

Dispensació de medicaments

 • Servei de Dispensació de Medicaments en Dosis Unitàries està implantat en la totalitat de llits de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i en les en què no n’hi ha es fan servir sistemes de dispensació de medicaments automatitzats.
 • Subministrament de la informació necessària sobre l’administració de medicaments amb full electrònic d’infermeria.
 • Circuits especials de dispensació per a medicaments en assaig clínic, citostàtics, estupefaents i ús compassiu.
 • Sistemes de distribució automatitzats.
 • Sistemes de distribució/dispensació alternatius:
 • Dispensació amb intervenció posterior del farmacèutic: reposició per  pacient
 • Dispensació de medicaments protocol·litzats per pacient (CMA)

 

Elaboració de medicaments 

 • Elaboració de fórmules magistrals i normalitzades.
 • Elaboració de règims especials de dosificació.
 • Unitat de teràpia intravenosa, amb la preparació de: nutrició parenteral o mescles intravenoses
 • Reenvasat de formes de dosificació orals en dosis unitàries.

 

Gestió econòmica 

 • Gestió de compres: realitzades en el marc de la Llei de contractes d’administracions públiques.
 • Gestió d’estocs: existència d’un únic magatzem general, completament automatitzat (KardexCarroussel(R)), que realitza la reposició dels submagatzems de dispensació situats als diferents edificis, també automatitzats (Kardex (R) vertical) i integrats informàticament.
 • Confecció i seguiment dels pressupostos.
 • Gestió clínica de consums.

 

Participació en el pla terapèutic de pacients

 • Participació en l’equip multidisciplinari, pel que fa al tractament farmacoterapèutic, sempre amb l’ús segur i eficient dels medicaments com a objectiu principal.
 • Monitoratge del tractament i intervenció farmacèutica (gestió de la prescripció) i anàlisi del seu impacte.
 • Conciliació de la medicació de pacients que ingressen, realitzant l’adequació del tractament farmacològic domiciliari a la Guia farmacoterapèutica de l’Hospital després de l’avaluació del tractament.
 • Informació i assessorament sobre el tractament de pacients a l’alta, amb la utilització d’un programari que permet l’edició de fulls personalitzats de planificació de medicació.
 • Farmacocinètica clínica. Disseny de règims posològics individualitzats.
 • Línies d’especialització farmacològiques i clíniques, com poden ser: la nutrició parenteral individualitzada, l’oncohematologia, la teràpia antimicrobiana, la teràpia antirretroviral, els crítics, la biotecnologia, la pediatria, la neonatologia, la geriatria, entre d’altres.
 
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Sra. Jana
Vidal Otero
 
Històries del campus relacionats