Fem xarxa. Fem hospital

Més de 600 professionals implicats
en la participació del centre

T’expliquem el nostre sistema de participació, en què intervenen més de 600 professionals assistencials i no assistencials. Aquesta xarxa de treball multidisciplinària estimula la construcció conjunta de les polítiques de l’hospital i contribueix a l’intercanvi d’informació, idees i propostes entre tots els membres que en formen part.

Participació interna

Com un dels instruments de participació, existeixen diferents comissions, subcomissions, comitès operatius i grups de millora en què participen més de 600 professionals, experts en el tema a tractar en cadascun d'aquests grups de treball. Les comissions i subcomissions clíniques són òrgans multidisciplinaris que assessoren la Direcció de l'Hospital i vetllen per la qualitat i el desenvolupament efectiu i eficient de l'assistència.
Sempre, les persones al centre
Com a òrgans que s’ocupen de la millora de la qualitat en la pràctica assistencial, fan les funcions de:
  • avaluar i monitorar la qualitat en l'àmbit de la seva competència
  • identificar els dèficits i mancances
  • dissenyar i impulsar accions de millora

Aquestes funcions es concreten en diferents activitats:
  • elaborar protocols i guies de pràctica clínica
  • dissenyar i revisar circuits organitzatius
  • realitzar sessions informatives i/o formatives
  • fer el seguiment de les mesures correctores aprovades
  • elaborar informes d'anàlisi i/o recomanacions
Llista de comissions i comitès

Participació externa

Ens relacionem amb la nostra població de referència a través d'accions com la participació en els tres consells de salut dels districtes de l’àrea nord de Barcelona.

La ciutadania cada cop té més capacitat de decidir sobre els temes de salut que els afecten com a comunitat o individualment. En aquest nou model de governança els espais de participació ciutadana són clau. Per això l'hospital participa activament en els consells de salut de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu. Informa la ciutadania de diferents temes de salut o organització que els afecta com a població de l'àrea de referència i coneix les seves necessitats i expectatives.

Per últim, l'hospital realitza activitats de difusió i prevenció de la salut als casals de gent gran del barri, en el districte Horta-Guinardó, així com amb les associacions de veïns.