Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Malalties Infeccioses

Malalties infeccioses a Vall d'Hebron

L’objectiu del Servei de Malalties Infeccioses és la prevenció, el control i el tractament d’aquestes malalties, a través de tres àrees: l’assistencial, en primer lloc, la docent, tant de pregrau com de postgrau, i la de recerca, entre l’Hospital Vall d’Hebron i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Informació destacada

L’assistència del Servei de Malalties Infeccioses es vertebra a través de les àrees següents: la d’hospitalització, la d’assistència ambulatòria, la de control de la infecció nosocomial (que es contreu durant una estada hospitalària), la de prevenció i tractament de la infecció en el pacient immunodeprimit sense infecció pel VIH (amb neoplàsia sòlida o hematològica, trasplantament de moll de l’os o òrgan sòlid); la de salut internacional i infeccions importades, i la d’atenció als malalts amb infecció pel VIH.

El nostre Servei fa aproximadament unes 10.000 visites ambulatòries anuals. Així mateix, disposa d’un hospital de dia on es poden fer tot tipus de tractaments antimicrobians perllongats, així com un important nombre de proves diagnòstiques, amb l’objectiu de reduir els ingressos hospitalaris.

A l’àrea d’hospitalització ingressen anualment entre 550 i 600 malalts, amb una estada hospitalària d’uns nou dies. Ingressen malalts immunodeprimits amb infeccions greus o bé d’altres que necessiten aïllament clínic, i aquells amb infeccions greus que puguin ser tributaris de la nostra atenció especialitzada.

L’àrea de control de la infecció nosocomial té com a prioritats identificar i reduir el risc de transmissió d’infeccions d’especial complexitat, i assegurar-ne el tractament eficaç. Aquest darrer aspecte és fonamental en totes les àrees assistencials del Servei. La terapèutica antimicrobiana és complexa i una de les principals responsabilitats del grup és vetllar perquè s’administri de la manera més acurada possible, amb una valoració permanent del cost-benefici.

El seguiment de la infecció en el pacient immunodeprimit, tant per VIH com d’un altre tipus, representa dues àrees assistencials d’especial complexitat i importància, degut a les característiques i nombre de malalts atesos per l’Hospital. Tractem de fer una atenció integral, controlant la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la patologia infecciosa, especialment l’oportunista, que aquest tipus de malalts pateixen. Un exemple n’és la Unitat de la Displàsia Anal en la població amb VIH, inaugurada l’any 2009 per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament precoç del càncer anal secundari a la infecció crònica pel virus del papil·loma humà.

L’àrea de salut internacional i infeccions importades, que treballa coordinadament amb la Unitat de Malalties Tropicals i Importades del CAP Drassanes i diferents ONG del nostre entorn, es dedica a l’assistència global dels pacients afectes d’aquestes infeccions. A més, mitjançant la telemedicina, contactem periòdicament amb l’hospital regional Nossa Senhora da Paz a Cubal (Angola), per fer sessions conjuntes.

El Servei de Malalties Infeccioses es va crear l’any 1996 i està format per 14 metges de plantilla, amb metges residents, metges predoctorals i postdoctorals contractats fent recerca i altres professionals sanitaris clau dins la seva estructura. La característica principal del Servei, per tant, és la transversalitat. Creiem i defensem que els membres del Servei col·laborin amb els diferents equips mèdics i quirúrgics de l’Hospital, tant des del vessant assistencial com des del de la recerca.

 

Cartera de serveis

La cartera de serveis del Servei de Malalties Infeccioses es planteja com a resposta a les necessitats sanitàries de la població i a la demanda de serveis generats a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, garantint l’accessibilitat, l’equitat i la qualitat en la seva utilització, de manera que satisfacin les expectatives dels clients i s’emmarquin en les línies estratègiques de l’Institut Català de la Salut.

 

Àrea d’hospitalització oberta en malalties infeccioses

En aquestes àrees s’atenen pacients amb infeccions sistèmiques adquirides a la comunitat, incloent-hi:

 • Sèpsies i bacterièmies primàries

 • Zoonosis amb complicacions orgàniques

 • Parasitosis que requereixin ingrés hospitalari

 • Síndromes febrils d’etiologia no filiada amb repercussió sistèmica greu

 • Infeccions organoespecífiques que requereixin ingrés hospitalari a causa de la seva repercussió sistèmica o orgànica

 • Infecció pel virus de la immunodeficiència humana i infeccions secundàries a altres immunodeficiències primàries o secundàries, per al diagnòstic i tractament d’infeccions oportunistes.

 

Hospital de dia

En aquesta àrea s’atenen pacients amb infeccions adquirides dins la comunitat, amb clínica aguda. 

 • Infeccions sistèmiques 
 • Organoespecífiques que no requereixin ingrés hospitalari per la seva repercussió sistèmica o orgànica
 • Organoespecífiques amb ingrés previ i alta precoç per completar el tractament i sota vigilància de l’episodi agut en règim extrahospitalari, com per exemple l’endocarditis infecciosa o abscessos, ja desbridats, de qualsevol localització.
 • Infecció pel virus de la immunodeficiència humana i infeccions secundàries a altres immunodeficiències primàries o secundàries, per al diagnòstic, tractament i profilaxi d’infeccions oportunistes.
 • Consulta d’infermeria específica en l’atenció del pacient infectat pel VIH. Programa de seguiment de l’adherència al tractament antiretroviral, aconsellament, assessorament sexual de les parelles serodiscordants i programa de seguiment de les embarassades seropositives.

  

Consultes Externes de Malalties Infeccioses

En aquesta àrea s’atenen:

 • Pacients amb infeccions sistèmiques o organoespecífiques, atesos prèviament a l’àrea d’hospitalització de malalties infeccioses o en d’altres serveis de l’Hospital, a l’hospital de dia o en un centre d’Atenció Primària, remesos a consultes externes per al diagnòstic, control i seguiment fins a l’alta.
 • Pacients remesos per a estudi inicial, a causa de febre d’origen desconegut, sense afectació general.
 • Pacients amb infecció pel virus de la immunodeficiència humana, per a l’avaluació inicial, diagnòstic, tractament de la infecció pel VIH, profilaxi d’infeccions oportunistes i seguiment.
 • Coinfecció pel VHC en pacients amb infecció pel VIH.
 • Pacients amb infeccions recidivants i sospita de ser secundàries a altres immunodeficiències primàries o secundàries.

 

Consulta de prevenció, diagnòstic i tractament precoç de la displàsia i càncer rectal i d’anus en la població VIH seropositiva

És una consulta específica, oberta al Parc Sanitari Pere Virgili, integrada en la política d’atenció a la població VIH positiva.

 

Interconsultes hospitalàries de malalties infeccioses

En aquesta àrea s’atenen pacients amb qualsevol tipus d’infecció sistèmica o organoespecífica, d’adquisició comunitària o nosocomial, en totes les localitzacions orgàniques i en hostes immunocompetents o immunodeprimits de qualsevol causa. Inclou el diagnòstic diferencial de la síndrome febril comunitària i nosocomial.

 

Infecció nosocomial

Inclou la realització de les activitats següents:

 • Tractament de les infeccions nosocomials, amb especial èmfasi en les causades per microorganismes multiresistents i les que presenten una especial agressivitat (per exemple, les infeccions fúngiques), o bé en aquelles que afecten grups de pacients amb una gravetat elevada (per exemple, UCI, cremats, trasplantats o oncohematològics).
 • Participació des del punt de vista clínic en els programes de vigilància i control de les infeccions nosocomials.
 • Participació en les activitats marcades per la Comissió d’Infeccions i la Subcomissió d’Antibiòtics.
 • La realització de les activitats de vigilància i control s’emmarcaran en els objectius que defineixi la Comissió d’Infeccions i Antibioteràpia. La seva realització es portarà a terme en coordinació amb els serveis implicats, i amb aquells que la Comissió d’Infeccions i la Subcomissió d’Antibiòtics defineixin en els seus programes específics.

 

Programes assistencials amb l’àmbit d’Atenció Primària

Inclou les activitats següents:

 • La protocol·lització de criteris diagnòstics i terapèutics amb metges dels districtes d’atenció primària en les malalties infeccioses comunitàries, específicament en el procés de febre de durada intermèdia, la patologia infecciosa respiratòria, la patologia infecciosa urinària, la patologia infecciosa de l’immigrant, així com la complementació del tractament de la tuberculosi.
 • La garantia de la continuïtat de les cures.
 • La coordinació amb l’assistència extrahospitalària en el procés assistencial integrat del pacient infectat pel VIH.

 

Recerca

El Grup de Recerca de Malalties Infeccioses (coordinat pel Dr. Benito Almirante) del Vall d'Hebron Institut de Recerca fa una recerca clínica que està lligada estretament a la nostra tasca assistencial agrupant les diferents Àrees de Recerca. Cal destacar el nostre laboratori d’experimentació animal, dins de l’Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron, que ens permet, mitjançant diversos models animals, obtenir experiències i resultats amb la voluntat de tractar de millorar el pronòstic de diverses patologies infeccioses importants per a l’ésser humà. Les línies de recerca actuals són:

 • Infecció nosocomial
 • Infecció comunitària greu
 • Infecció pel VIH/sida
 • Infecció en el trasplantament
 • Infecció en oncohematologia
 • Models experimentals d’infeccions

Aquestes línies estan finançades externament, mitjançant projectes d’investigació finançats per la indústria farmacèutica o per entitats públiques, i pel fet de formar part, com a centre investigador, de diferents xarxes temàtiques d’investigació cooperativa de l’Institut de Salut Carlos III (REIPI i RIS).

 

Docència

El Servei té com una part cabdal dins de la seva tasca la docència. Col·labora i promou la formació inicial i continuada d’estudiants, professionals en formació (metges residents) i predoctorals en l’àrea de coneixement de les malalties infeccioses. Aquesta tasca es desenvolupa tant en l’activitat hospitalària com en l’activitat acadèmica i de recerca.

Inclou les activitats següents :

 • Formació de pregrau en malalties infeccioses, mitjançant l’acompliment de tres places de professor titular de medicina i de dues places de professor associat de medicina.
 • Formació per a metges residents de medicina interna i d’especialitats mèdiques que inclouen la formació en malalties infeccioses en els seus currículums. La rotació es dissenya en funció de les seves necessitats, i inclou residents del mateix Hospital i residents procedents d’altres hospitals en comissió de servei. Anualment, es podran acceptar un màxim de dos metges residents de medicina interna que hagin finalitzat el tercer any, perquè els dos últims anys del seu període de formació els puguin portar a terme dintre del Servei, desenvolupant un programa de formació específic en malalties infeccioses.
 • Formació a metges de l’àmbit d’Atenció Primària en programes de formació continuada. S’ofereix en l’àrea de consultes externes i hospital de dia, àrees en les quals s’atén la patologia d’interès extrahospitalari.
 • Formació a facultatius especialistes de l’Àrea de Medicina Interna d’altres hospitals, en comissió de servei. La  rotació es dissenya en funció de les seves necessitats formatives.
 • Possibilitat de formació continuada de postgrau als professionals d’infermeria.
Grups de recerca
 
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Dr. Jorge Néstor
García Pérez
Metge
Malalties Infeccioses
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dra. Paula
Suanzes Díez
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigadora
Malalties Infeccioses
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Sra. Desideria
Martinez Rascon
Infermer/a
Malalties Infeccioses
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats