Codi
7
Codi Hipàtia
127

Medicina Interna

Al Servei de Medicina Interna oferim atenció integral de medicina interna a pacients adults del nostre territori, tant a l’Hospital com a l’Atenció Primària. Som una unitat de referència tant per Catalunya com per l’Estat en malalties autoimmunes sistèmiques. A més, la secció de l’Envelliment i el pacient crònic engloba Geriatria i coordina i col·labora amb l’atenció sociosanitària de tot el territori.

El Sistema Nacional de Salut ha designat com a CSUR en Malalties autoimmunes sistèmiques el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. També, la Comissió Europea ha designat com a ERN en Malalties immunitàries: àreas de malalties autoinflamatòries al mateix servei.
Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 27.01.2022, 17:49
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Geriatria

La geriatria és una especialitat que consisteix en l'atenció integral a la gent gran i que requereix una participació multidisciplinària per oferir l'atenció adequada a la persona pacient. La Unitat Docent de Geriatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron forma part del Servei de Medicina Interna i col·labora amb la Facultat de Medicina de la UAB. Compta amb la participació d'altres serveis de l'hospital, com ara els de Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia o Urgències, entre altres.

Places acreditades

1

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Geriatria

El resident de geriatria ha de dominar els aspectes següents:

 • Conèixer les malalties més prevalents de la gent gran, les formes de presentació, el procés diagnòstic i l'aproximació terapèutica interdisciplinària tant farmacològica com no farmacològica.
 • Entendre i identificar les síndromes geriàtriques: el delírium, les caigudes, la immobilitat, la desnutrició o les úlceres per pressió.
 • Conèixer i distingir el pacient fràgil en la pràctica clínica habitual.
 • Distingir i utilitzar els instruments de valoració geriàtrica. Eina pròpia de l'especialitat.
 • Conèixer la utilització adequada de fàrmacs tenint en compte els canvis farmacocinètics i farmacodinàmics que es donen en el/la pacient d'edat avançada, així com conèixer la prescripció adequada de medicació, els possibles efectes adversos, la polifarmàcia i les interaccions.

Els residents, doncs, es veuen capacitats per oferir un servei de qualitat en què és rellevant l'atenció centrada en el/la pacient, per a la qual cosa és essencial l'ajuda de l'equip interdisciplinari (medicina, infermeria, treball social, fisioteràpia, psicologia, etc.), així com la coordinació amb altres especialistes tant d'atenció primària com a l'hospital d'atenció intermèdia o a l'hospital d'aguts.

Durant els quatre anys d'especialització tenim dos períodes formatius:

 • Període formatiu bàsic durant els dos primers anys de residència, en el qual s'inclouen rotacions generals, com ara de Medicina Interna, Neurologia, Cardiologia, Psiquiatria, Radiologia i Urgències, a més de diverses rotacions optatives.
 • Període formatiu específic de l'especialitat els dos anys següents, en el qual el resident de geriatria rota per dispositius d'atenció intermèdia i d'aguts.
  • Atenció intermèdia (tercer any): Hospital d'Atenció Intermèdia Parc Sanitari Pere Virgili. Rotacions en hospitalització de subaguts, pal·liatius, convalescència i llarga estada. Consultes externes específiques i hospital a domicili. Equip de Suport Integral a la Complexitat de Casernes – Vall d’Hebron. Consultes i hospital de dia.
  • Atenció aguda (quart any). Unitat Funcional de Geriatria (equip consultor). Unitat d'Hospitalització del Pacient Agut Fràgil (hospitalització d'aguts mèdics). Unitat d'Ortogeriatria (hospitalització d'aguts traumàtics). Cardiogeriatria (consultes externes). Oncogeriatria (consultes externes).

Tant en el període de formació bàsica com en el de formació especialitzada s'ofereixen possibilitats de rotacions optatives, inclosa una rotació externa durant el darrer any.

A la Unitat Docent de Geriatria es fomenta la recerca i s'ofereix l'oportunitat de realitzar la tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més, sempre es fomenta l'assistència a congressos nacionals i internacionals sobre l'especialitat, així com al congrés català de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG).

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè els nostres residents rebran formació en un hospital terciari de referència mundial en moltes àrees.
 • Perquè, gràcies al volum de pacients del centre, s'ofereix un gran potencial docent i d'adquisició d'experiència.
 • Perquè l'hospital cobreix la major part de les especialitats i tindràs la possibilitat de veure patologies complexes i d'aplicar mètodes diagnòstics i de tractament pioners.
 • Perquè tindràs l'oportunitat de rotar entre centres experts en geriatria, cures pal·liatives i psicogeriatria.
 • Perquè en aquesta Unitat posem l'èmfasi en la recuperació funcional dels pacients perquè es vegin capacitats per dur a terme amb solvència les activitats de la vida diària.
 • Perquè comprenem la importància de la relació entre el metge i la persona malalta i altres aspectes recurrents en geriatria, com ara el tractament adequat del pacient amb patologies cròniques.

Medicina interna

La Unitat Docent de Medicina Interna la formen els Serveis de Medicina Interna amb les seves diferents Unitats assistencials (Medicina Interna General, Hepatologia, Malalties Sistèmiques autoimmunes, Malalties Infeccioses), amb la participació dels Serveis de Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Hematologia, Oncologia, Medicina Intensiva i la Unitat d’Urgències.

Places acreditades

7

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Medicina interna

La medicina interna és una especialitat mèdica troncal d’exercici fonamentalment hospitalari que ofereix a les persones malaltes adultes una atenció integral. Utilitza un abordatge mèdic en la prevenció, el diagnòstic, la indicació terapèutica i el seguiment de les malalties de la persona adulta, la qual cosa també n’inclou la rehabilitació i la pal·liació. El personal mèdic internista és l’eix vertebral a l’hospital, i aporta la seva polivalència en l’hospitalització de pacients aguts i en les urgències, exercint funcions de consultoria en atenció primària i oferint aspectes innovadors en les àrees alternatives a l’hospitalització convencional i en l’àmbit sociosanitari.  

La unitat docent està constituïda per tres serveis diferents. Aquests serveis són el Servei de Medicina Interna, que inclou la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, Medicina Interna - Hepatologia i Malalties Infeccioses. El Servei de Medicina Interna està format per diferents unitats que atenen pacients amb patologia complexa (Unitat de Pleura, Malaltia Tromboembòlica, Malalties Autoinflamatòries i Malalties Autoimmunes) de manera independent. 

A la pràctica diària, el personal mèdic resident visita els pacients juntament amb el personal facultatiu especialista. Durant les visites s’elaboren històries clíniques i exploració física, així com ecografia clínica, exploracions diagnosticoterapèutiques (toracocentesi, paracentesi, artrocentesi i biòpsia hepàtica, entre d’altres), a més de dur a terme un diagnòstic diferencial i orientació diagnòstica. Se sol·liciten les exploracions pertinents i s’ajusta el tractament. 

Durant la formació MIR, el personal mèdic resident de Medicina Interna aprèn el diagnòstic i maneig de les malalties més freqüents gestionades tant a una planta d’hospitalització i consultes de medicina interna, com la patologia més freqüent que es tracta a altres especialitats, amb la qual cosa s’assoleix una formació transversal completa que permet, al final de la residència, enfrontar-se a una àmplia sèrie d’escenaris clínics amb total autonomia.  

Com a àrees d’interès específic, a més, s’adquireixen coneixements per enfrontar-se al maneig de tractaments immunosupressors, pacients afectes de cirrosi, VIH o amb infeccions nosocomials, entre d’altres.  

Les guàrdies es duen a terme a Urgències, encara que en combinació amb l’atenció al pacient ingressat, de manera que permet al resident de Medicina Interna manejar pacients greus de forma totalment autònoma al final de la formació MIR. Es pot destacar que s’atén una gran varietat de patologies mèdiques, per la qual cosa s’adquireix experiència en el maneig del pacient afecte de xoc, insuficiència respiratòria (intubació i ventilació mecànica) i parada cardíaca, d’entre altres.

En tots els serveis de Medicina Interna es desenvolupen, en el dia a dia, tasques assistencials, així com docents (sessions) i de recerca. El MIR de Medicina Interna s’incorpora progressivament a aquestes sessions i participa en els grups de recerca del seu interès.

Per què l'especialitat a Vall d'Hebron?

 •  Perquè som un hospital terciari amb serveis d’avantguarda. El volum de pacients del centre ofereix un gran potencial docent i d’adquisició d’experiència amb una formació completa transversal. 

 • Perquè, a diferència de la resta de centres, disposem d’itineraris formatius específics: medicina interna general, malalties autoimmunes, hepatologia i malalties infeccioses. 

 • Perquè cobrim la major part de les especialitats i tindràs la possibilitat de veure patologies complexes i d’aplicar mètodes diagnòstics i de tractament pioners.

 • Perquè disposem d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid en què participa el personal resident, i un hospital de dia polivalent, coordinat pel nostre Servei. 

 • Perquè a la Unitat de Malalties Autoimmunes duem a terme els procediments més moderns de diagnòstic (capil·laroscòpia, ecografia, PET/TC), tenim una experiència de més de cinquanta anys en el maneig de pacients amb aquest tipus de malalties complexes i som CSUR de referència per a aquesta patologia. 

 • Perquè a la Unitat d’Hepatologia disposes dels procediments més moderns de diagnòstic, tractament de les complicacions de la hipertensió portal, trasplantament hepàtic o ús de fàrmacs d’última generació.

 • Perquè a Malalties Infeccioses comptes amb els procediments diagnòstics més pioners, així com contacte amb patologia importada, consulta monogràfica del VIH i maneig de les infeccions en pacients trasplantats, amb tractament immunosupressor, etcètera.

 • Perquè a la Unitat de Pleura aprendràs com realitzar un diagnòstic clínic, les característiques per imatge del vessament pleural (ecogràfic, radiològic i PET/TC) i col·laboraràs amb cirurgia toràcica a tot el procés diagnòstic i terapèutic. 

 • Perquè aprendràs a manejar la malaltia tromboembòlica venosa, fins i tot la indicació de teràpies invasives, tant de tipus agut com crònic. 

 • Perquè faràs el diagnòstic diferencial de moltes patologies, entre d’altres, síndrome constitucional, tumoracions a estudi, febre sense focus. 

 • Perquè et formaràs en Urgències i faràs guàrdies en sistema de pool. Guàrdies en Urgències i planta d’hospitalització.

 • Perquè el Servei està format per unitats específiques de referència nacional i internacional. 

 • Perquè atenem els pacients ingressats en àrees quirúrgiques (Traumatologia, Cirurgia General, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia) i en l’Àrea d’Obstetrícia-Ginecologia, de manera compartida, amb la qual cosa s’aprèn a valorar patologies relacionades amb aquestes especialitats

 • Perquè et donem l’oportunitat de participar en la docència de pregrau (peer to peer education). Pensem que ensenyant aprenem a comunicar. 

 • Perquè la persona resident col·labora en estudis clínics durant els últims anys de l’especialitat per presentar-ne els resultats en algun congrés nacional i, si és possible, publicar-los.

 • Perquè els diferents serveis estan en contacte amb societats científiques nacionals i internacionals de referència, la qual cosa et facilita estades a l’estranger en finalitzar la residència.

 • Perquè participaràs en cursos teòrics, pràctics i amb certificació local, nacional i internacional.

 • Perquè presentaràs sessions clíniques amb la supervisió del personal facultatiu responsable i en les quals s’efectuarà revisió de casos, es comentaran casos tancats i podràs assistir a conferències clinicopatològiques i bibliogràfiques.

 • Perquè tens la possibilitat de fer rotacions fora del centre, segons les àrees d’interès.

 • Perquè facilitem la formació i metodologia científica per a les diferents línies de recerca i, amb això, facilitem l’obtenció de beques predoctorals per a la tesi doctoral.

 • Perquè t’oferim l’oportunitat de col·laborar durant la residència en algunes de les línies de recerca que prefereixis, per orientar la tesi doctoral cap al tema que més t’interessi.

 • Perquè la nostra oferta docent s’adapta a la iniciativa i vocació de cada resident, amb opcions des de la més assistencial a la més investigadora.

   

Recerca en Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vhebron.net, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.