Informa't de les malalties en què som especialistes

Patologia aòrtica

patologia-aorta

La patologia aòrtica inclou totes les malalties que afecten l’artèria aorta. L’arteria aorta és l’arteria principal del cos, que surt del cor i porta la sang a la resta de l’organisme. Aquesta artèria la podem dividir en quatre parts: arrel aòrtica, aorta ascendent, arc aòrtic i aorta descendent. Cada part pot tenir la seva patologia i, al mateix temps, tractaments diferents.

Informació destacada

Els símptomes

Els símptomes de la patologia aòrtica són molt variables i depenen de la part de l’aorta afectada.

Una afectació de l’arrel aòrtica pot provocar una insuficiència de la vàlvula aòrtica que comporta una clínica d’insuficiència cardíaca esquerra amb falta d’aire, dolor al pit o palpitacions.

Les lesions de l’aorta ascendent, l’arc aòrtic i l’aorta descendent solen presentar un curs crònic i la majoria de vegades no solen manifestar símptomes. Només en cas de lesió aguda (dissecció, hematoma o ruptura) el pacient presenta un dolor toràcic o abdominal de manera sobtada.

 

A qui afecta la malaltia?

La patologia aòrtica pot afectar persones des del naixement fins a la senectut sense diferenciació per gèneres. Hi ha factors de risc que fan augmentar la incidència de la patologia: hipertensió arterial, malalties del teixit connectiu (síndrome de Marfan, Loeys-Dietz...) o malformació de la vàlvula aòrtica, entre altres.

 

El diagnòstic

Per diagnosticar aquestes patologies es requereix una correcta anamnesi personal i familiar, i a més a més és imprescindible dur a terme proves d’imatge com ara ecocardiografia, angio-TAC d’aorta i ressonància magnètica.

 

Tractament habitual

És imprescindible conèixer i controlar els factors de risc que fan incrementar la incidència d'aquestes patologies. El tractament definitiu consisteix en el recanvi de la part de l’aorta afectada o, en casos seleccionats, el tractament endovascular amb la col·locació d’un stent.

 

Les proves més habituals

Habitualment aquests pacients necessiten un ecocardiograma transtoràcic o transesofàgic, un angio-TAC i moltes vegades una ressonància magnètica.

 

Prevenció 

La prevenció d’aquesta malaltia és possible amb el control de la tensió arterial i amb un seguiment correcte amb prova d’imatge de l’aorta malalta per tal de detectar augments de mida o possibles complicacions al llarg del temps.

 

Serveis relacionats que tracten aquesta malaltia

L’Hospital Vall d’Hebron presenta una Unitat d’Aorta multidisciplinària formada per Cirurgia Cardíaca, Cardiologia, Cirurgia Vascular i Radiologia. Aquesta Unitat duu a terme reunions de manera periòdica, per presentar els casos nous i fer un seguiment dels coneguts, i s’hi prenen decisions terapèutiques d’una manera conjunta.

 

Professionals de Vall d’Hebron destacats que tracten aquesta malaltia

Tots els professionals de les especialitat esmentades participen en el tractament d’aquesta malaltia.

 

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Rafael
Rodríguez Lecoq
Cap de Servei
Cirurgia Cardíaca
Dra. Paula
Resta Bond
Metge/ssa
Cirurgia Cardíaca