Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Immunologia

Servei d'Immunologia de Vall d'Hebron

Al Servei d’Immunologia duem a terme proves diagnòstiques del sistema immunitari, tant les habituals com les complexes, i les valorem i interpretem en el context clínic. Per a les proves complexes actuem com a laboratori de referència per a d’altres centres de l’Institut Català de la Salut, quan aquests centres ho sol·liciten.

Informació destacada

La major part de l’activitat assistencial consisteix en la pràctica de proves diagnòstiques i la seva valoració i dictamen, si escau. Dins d’aquesta pràctica, donem assessorament directe i continu als facultatius clínics, tant per correu electrònic, telèfon com presencialment. També dissenyem i millorem proves i protocols diagnòstics que permeten anar actualitzant els mètodes per a diagnosis i adeqüem la cartera de serveis a les necessitats clíniques. Per la nostra tasca són de gran importància tant la docència com la recerca.

El nostre servei disposa d’una consulta externa d’immunologia clínica on es fa el diagnòstic i seguiment de pacients afectats d’immunodeficiències de l’adult o de patologia immunològica complexa en què la valoració de la capacitat de resposta del sistema immune és crítica. Aquesta consulta és complementària a les de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències del Servei de Pediatria i de Bronquièctasi i Fibrosi Quística del Servei de Pneumologia.

També, participa activament en els processos clínics de l'Hospital en els comitès gestors de casos multidisciplinaris d'amiloïdosi, mieloma múltiple, immunodeficiències primàries, i glomerulopaties complexes, així com, en la Unitat de Teràpies Avançades en Hematologia (UTAH).
És centre de referència en formar part de la Xarxa europea de referència d'immunodeficiències primàries (ERN-RITA) i de glomerulopaties complexes (ERK-Net). I forma part de la unitat de referència del Programa de cribratge neonatal del Departament de Salut de Catalunya en la immunodeficiència combinada greu (únic a l'estat espanyol).

Les tasques d’investigació, desenvolupament i innovació les fem mitjançant projectes propis en els camps de les immunodeficiències primàries, de l’autoimmunitat i l’assessorament en el disseny i l’execució de projectes de recerca d’altres grups de l’Hospital. Col·laborem activament amb altres serveis, especialment el de Pediatria (Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques), de Medicina (Al·lergologia, Reumatologia, Sistèmiques) i de Nefrologia, que s’encarrega de les afeccions al ronyó.

Des del nostre Servei participem en xarxes per a la millora del diagnòstic i la investigació en immunologia, directament en col·laboració amb altres serveis i a través de la Societat Catalana d’Immunologia i la Societat Espanyola d’Immunologia.

Com a reconeixement a la nostra tasca en la promoció de la Immunologia Traslacional en el nostre centre, és a dir, l’estudi aplicat al pacient, la Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) ha declarat al Servei d’Immunologia de la Vall d’Hebron, com coordinador a l’HUVH del Centre de Excel·lència Barcelona-UAB-FOCIS www.focisnet.org.

 

 

Establim, a més, relacions bilaterals intenses i projectes compartits amb, entre d’altres, els centres següents:

Els laboratoris del Servei d’Immunologia tenen la certificació ISO9001, com la resta dels laboratoris clínics de l’Hospital.

 

Cartera de serveis

El Servei d’Immunologia disposa d’una cartera àmplia i actualitzada de serveis diagnòstics que dona resposta a la majoria de les necessitats dels pacients de l’Hospital i de la seva àrea d’influència.

 

Secció d’Immunoproteïnes

Els principals components que s’estudien són les immunoglobulines, complement i proteïnes reguladores comuns a les cascades de complement i de coagulació. Per valorar la resposta immunitària en els pacients amb sospita d’immunodeficiència, es mesuren els nivells de les immunoglobulines i es caracteritzen: classes, subclasses, components monoclonals, crioglobulines i cadenes lliures, així com la producció d’anticossos IgG enfront dels antígens polisacarídics i peptídics.

Del complement, se’n mesura l’activitat tant per la via clàssica com l’alternativa i els principals components C3, C4, C1q i C1 inhibidor. Si els facultatius ho demanen, es duen a terme estudis especials per mesurar la funció d’altres vies del complement i la resta de components del complement, així com els seus factors reguladors.

També s’han dut a terme estudis moleculars que serveixen per diagnosticar els pacients amb angioedema hereditari (SERPING1 i F12), pacients amb infeccions per microorganismes encapsulats (C5 i C2) i pacients amb alteracions per a l’eliminació d’immunocomplexos (haplotips de C4).

El laboratori té equips moderns d’electroforesi capil·lar, immunofixació i isoelectroenfocament. També disposa d’una àmplia seroteca de mostres patològiques i d’un fitxer informatitzat amb casos de pacients amb gammapaties monoclonals, crioglobulinèmia, etc.

 

Secció d’Immunologia Cel·lular

Aquesta secció es dedica a l’estudi de les immunodeficiències tant primàries com secundàries, incloent-hi en aquestes últimes la infecció pel VIH, les resultants del tractament amb agents depletius i immunomoduladors i el trasplantament de precursors hematopoètics.

Amb aquest objectiu es duen a terme:

Estudis fenotípics i anàlisis quantitatives de les principals poblacions limfocitàries (limfòcits T CD4+, T CD8+, NK i limfòcits B) mitjançant citometria de flux aplicada sobretot al seguiment de pacients.

Estudis fenotípics orientats al diagnòstic d’immunodeficiències primàries amb la valoració de limfòcits naïf i memòria (CD45RO/RA), grau d’activació (CD3/HLA-DR/CD25/CD69) i poblacions de T i NK minoritàries com ara γδ i NKT. Es treballa amb panells estandarditzats seguint el protocol FITMaN (Flow Immunophenotyping Technical Meeting at NIH), que permet l’estudi simultani de més de 30 subpoblacions de cèl·lules T, B, cèl·lules NK, monòcits i cèl·lules dendrítiques.

Estudis de la funció limfocitària, en els quals es valora la capacitat de proliferació, la producció de citocines, els marcadors d’activació i la capacitat oxidativa i citolítica de les diferents poblacions cel·lulars.

En el cas del diagnòstic de síndromes hemofagocítiques, s’estudia l’activitat citotòxica NK, la capacitat de desgranulació mitjançant l’anàlisi de l’expressió de CD107a en cèl·lules NK i CD8, així com l’expressió de perforina.

Pel que fa al diagnòstic i seguiment de defectes de fagocitosi es du a terme el test d’oxidació una reducció del ferrocitocrom C, proves dirigides al diagnòstic de la malaltia granulomatosa crònica.

El Servei disposa de dos citòmetres de flux de dos i tres làsers respectivament, amb sistema automàtic de processament i preparació de mostres, i els corresponents programes informàtics d’anàlisi. També es disposa d’una instal·lació completa per a cultius cel·lulars i d’una altra per processar mostres radioactives de nivell 3.

 

Secció d’Immunogenètica

El Servei d’Immunologia, en col·laboració amb el de genètica, disposa d’un catàleg de més de 300 estudis genètics per al diagnòstic d’immunodeficiències primàries. Dins d’aquests estudis s’hi inclouen, entre d’altres, els responsables de les immunodeficiències combinades greus (SCID), els defectes d’anticossos, les síndromes hemofagocítiques familiars (FHLH), els defectes en la immunitat innata i els principals defectes del complement.

Per donar un servei d’alta especialització es fan proves funcionals de proteïnes associades a immunodeficiències primàries mitjançant tècniques de western blot o citometria de flux. L’estudi és per confirmar que les mutacions en un gen són patogèniques i afecten a les proteïnes que codifiquen.

 

Secció d’Histocompatibilitat

En aquesta secció  s'estudien els al·lels i / o haplotips associats a malalties (Celiaquia,  Espondilitis Anquilosant,  Malaltia de Behçet, Narcolèpsia i altres) i a hipersensibilitat a fàrmacs (Abacavir).

 

Secció d’Hipersensibilitat i Al·lèrgies

A la Secció d’Al·lèrgies es fan proves dirigides a la identificació dels al·lèrgens causants de reaccions d’hipersensibilitat a càrrec d’IgE o d’IgG. A l’Àrea d’Al·lèrgies es determina la IgE total, així com la IgE específica enfront d’al·lèrgens d’origen alimentari i al·lèrgens inhalats d’origen molt divers, tant animal com vegetal (àcars, pol·lens, gramínies, epitelis d’origen animal, etc.). En total és disposa de proves per mesurar IgE específics en front de més de 250 al·lèrgens.

També es determinen els nivells circulants de triptasa per al diagnòstic de l’anafilaxi.

Un grup d’al·lèrgens inhalats, d’origen aviar o fúngic (per exemple, Aspergillus fumigatus), poden causar pneumonitis al·lèrgica, amb una possible evolució a afectació pulmonar greu. La determinació d’IgG específica enfront d’aquests al·lèrgens contribueix al diagnòstic d’aquest grup de malalties.

L’Àrea d’Al·lèrgies disposa dels equips Phadia1000 i Phadia 250, amb què es realitzen diàriament de manera automatitzada les proves d’al·lèrgia. Es preveu poder disposar aviat de la tecnologia immunoCAP ISAC, per determinar la IgE específica enfront de 103 al·lèrgens, indicada en pacients polisensibilitzats.

 

Secció d’Autoimmunitat

L’Àrea d’Autoimmunitat dona suport al diagnòstic i seguiment de les malalties autoimmunes tant organoespecífiques (com per exemple, miastènia greu, diabetis tipus I, hepatitis autoimmune, etc...), com sistèmiques (com per exemple, LES, SS, escleroderma...).

Es realitza el cribratge i la caracterització d’anticossos antinuclears (ANA), antiteixit i anticitoplasma de neutròfils (ANCA).Es determinen els anticossos anti-DNAds, antipèptid cíclic citrul·linat i antitransglutaminasa, necessaris per al seguiment i diagnòstic del lupus eritematós sistèmic, l’artritis reumatoide i la malaltia celíaca, respectivament. En total és disposa de tècniques per determinar autoanticossos en enfront de més de 100 especificitats antigèniques.

La Secció disposa d’equips per automatitzar el procés de muntatge i de lectura de les preparacions d’immunofluorescència indirecta, i de personal especialitzat i format en la lectura al microscopi i la interpretació de patrons d’immunofluorescència d’ANA, ANCA i antiteixits. També disposa de robots per a la tècnica ELISA, quimioluminescència i immunotransferència per a la caracterització i quantificació de les diferents especificitats antigèniques. Es manté una biblioteca d’imatges i col·leccions de mostres de casos positius.

 

Secció de monitorització de la immunoteràpia

És una unitat funcional transversal que interacciona amb altres seccions del servei (Inmunoproteïnes, immunologia cel·lular, autoimmunitat, etc.), ja que el seu objectiu és el monitoratge de la concentració del fàrmac biològic, determinar la presència d'anticossos enfront del fàrmac, estudiar la presència d'efectes adversos i valorar l'acció del fàrmac a nivell de la resposta immunològica.

 

Proves de resposta ràpida

Al laboratori hi ha un catàleg de proves de resposta ràpida (temps de resposta <6 hores), entre elles es troben els Acs. Anti citoplasma de Neutrófilos (ANCA) per al diagnòstic i seguiment de vasculitis ANCA, Acs. Anti fosfolípids per Síndrome anti fosfolípid catastròfic, concentració d'IL-6 en sèrum per a pacients amb sèpsia o amb síndrome d'alliberament de citocines després de tractament amb immunoteràpia, concentració d'IL-6 en líquid amniòtic en embarassades amb sospita de corioanmionitis subclínica, concentració de CD25 soluble en sèrum en pacients amb Linfohistiocitosis Hemofagocítica i concentració de cadenes lleugeres lliures en sèrum en pacients amb sospita de ronyó de mieloma.

 

Consulta externa d’Immunologia Clínica adults

Es fa el diagnòstic i seguiment de pacients afectats d'immunodeficiències de l'adult o de patologia immunològica complexa en què la valoració de la capacitat de resposta del sistema immune és crítica. A la consulta es controlen més de 200 pacients i s'estudien uns 100 malalts nous cada any. Existeix un protocol de transició per incorporar els malalts atesos a la consulta de pediatria que arriven a l'edat adulta. La consulta es recolza en unitats especialitzades de pneumologia, digestiu i l'hospital de dia per la teràpia amb immunoglobulines endovenoses. També és far la formació de pacients per l'auto-administració d'immunoglobulines endovenoses.

 

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. Manuel
Hernández González
Dra. Clara
Franco Jarava
Investigadora
Immunologia Diagnòstica
Sra. Adelaida
Parada Ramos
Administració
Immunologia
Dr. Ricardo
Pujol Borrell
Investigador Principal
Immunologia Diagnòstica
Dra. Laura
Viñas Giménez
Dra. María Teresa
Sanz Martinez
Dra. Mónica
Martínez Gallo
Investigador Principal
Immunologia Diagnòstica
Dra. Romina
Dieli Crimi
Sra. Aina
Aguiló Cucurull
Tècnic Especialista
Immunologia
Tècnic de Laboratori
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Sandra
Salgado Perandres
Tècnic Especialista
Immunologia
Dr. Roger
Colobran Oriol
Investigador Principal
Malalties Immunomediades i Teràpies Innovadores
 
Històries del campus relacionats