Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Immunologia

Servei d'Immunologia de Vall d'Hebron

Al Servei d’Immunologia duem a terme proves diagnòstiques del sistema immunitari, tant les habituals com les complexes, i les valorem i interpretem en el context clínic. Per a les proves complexes actuem com a laboratori de referència per a d’altres centres de l’Institut Català de la Salut, quan aquests centres ho sol·liciten.

Informació destacada

La major part de l’activitat assistencial consisteix en la pràctica de proves diagnòstiques i la seva valoració i dictamen, si escau. Dins d’aquesta pràctica, donem assessorament directe i continu als facultatius clínics, tant per correu electrònic, telèfon com presencialment. També dissenyem i millorem proves i protocols diagnòstics que permeten anar actualitzant els mètodes per a diagnosis i adeqüem la cartera de serveis a les necessitats clíniques. Per la nostra tasca són de gran importància tant la docència com la investigació.

El nostre servei disposa d’una consulta externa d’immunologia clínica on es fa el diagnòstic i seguiment de pacients afectats d’immunodeficiències de l’adult o de patologia immunològica complexa en què la valoració de la capacitat de resposta del sistema immune és crítica. Aquesta consulta és complementària a les de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències del Servei de Pediatria i de Bronquièctasi i Fibrosi Quística del Servei de Pneumologia.

Les tasques d’investigació, desenvolupament i innovació les fem mitjançant projectes propis en els camps de les immunodeficiències primàries, de l’autoimmunitat i l’assessorament en el disseny i l’execució de projectes de recerca d’altres grups de l’Hospital. Col·laborem activament amb altres serveis, especialment el de Pediatria (Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques), de Medicina (Al·lergologia, Reumatologia, Sistèmiques) i de Nefrologia, que s’encarrega de les afeccions al ronyó.

Des del nostre Servei participem en xarxes per a la millora del diagnòstic i la investigació en immunologia, directament en col·laboració amb altres serveis i a través de la Societat Catalana d’Immunologia i la Societat Espanyola d’Immunologia.

Com a reconeixement a la nostra tasca en la promoció de la Immunologia Traslacional en el nostre centre, és a dir, l’estudi aplicat al pacient, el Servei d’Immunologia de la Vall d’Hebron, juntament amb el de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i el Laboratori d’histocompatibilitat (HLA) del Banc de Sang i Teixits i grups clínics associats, forma part del centre d’excel·lència de la Federació de Societats d’Immunologia Clínica (FOCIS) a Barcelona.

Establim, a més, relacions bilaterals intenses i projectes compartits amb, entre d’altres, els centres següents:

Els laboratoris del Servei d’Immunologia tenen la certificació ISO9001, com la resta dels laboratoris clínics de l’Hospital.

 

Cartera de serveis

El Servei d’Immunologia disposa d’una cartera àmplia i actualitzada de serveis diagnòstics que dona resposta a la majoria de les necessitats dels pacients de l’Hospital i de la seva àrea d’influència.

Secció d’Immunoproteïnes

Els principals components que s’estudien són les immunoglobulines, complement i proteïnes reguladores comuns a les cascades de complement i de coagulació. Per valorar la resposta immunitària en els pacients amb sospita d’immunodeficiència, es mesuren els nivells de les immunoglobulines i es caracteritzen: classes, subclasses, components monoclonals, crioglobulines i cadenes lliures, així com la producció d’anticossos IgG enfront dels antígens polisacarídics i peptídics.

Del complement, se’n mesura l’activitat tant per la via clàssica com l’alternativa i els principals components C3, C4, C1q i C1 inhibidor. Si els facultatius ho demanen, es duen a terme estudis especials per mesurar la funció d’altres vies del complement i la resta de components del complement, així com els seus factors reguladors.

També s’han dut a terme estudis moleculars que serveixen per diagnosticar els pacients amb angioedema hereditari (SERPING1 i F12), pacients amb infeccions per microorganismes encapsulats (C5 i C2) i pacients amb alteracions per a l’eliminació d’immunocomplexos (haplotips de C4).

El laboratori té equips moderns d’electroforesi capil·lar, immunofixació i isoelectroenfocament. També disposa d’una àmplia seroteca de mostres patològiques i d’un fitxer informatitzat amb casos de pacients amb gammapaties monoclonals, crioglobulinèmia, etc.

 

Secció d’Immunologia Cel·lular

Aquesta secció es dedica a l’estudi de les immunodeficiències tant primàries com secundàries, incloent-hi en aquestes últimes la infecció pel VIH, les resultants del tractament amb agents depletius i immunomoduladors i el trasplantament de precursors hematopoètics.

Amb aquest objectiu es duen a terme:

Estudis fenotípics i anàlisis quantitatives de les principals poblacions limfocitàries (limfòcits T CD4+, T CD8+, NK i limfòcits B) mitjançant citometria de flux aplicada sobretot al seguiment de pacients.

Estudis fenotípics orientats al diagnòstic d’immunodeficiències primàries amb la valoració de limfòcits naïf i memòria (CD45RO/RA), grau d’activació (CD3/HLA-DR/CD25/CD69) i poblacions de T i NK minoritàries com ara γδ i NKT. Es treballa amb panells estandarditzats seguint el protocol FITMaN (Flow Immunophenotyping Technical Meeting at NIH), que permet l’estudi simultani de més de 30 subpoblacions de cèl·lules T, B, cèl·lules NK, monòcits i cèl·lules dendrítiques.

Estudis de la funció limfocitària, en els quals es valora la capacitat de proliferació, la producció de citocines, els marcadors d’activació i la capacitat oxidativa i citolítica de les diferents poblacions cel·lulars.

En el cas del diagnòstic de síndromes hemofagocítiques, s’estudia l’activitat citotòxica NK, la capacitat de desgranulació mitjançant l’anàlisi de l’expressió de CD107a en cèl·lules NK i CD8, així com l’expressió de perforina.

Pel que fa al diagnòstic i seguiment de defectes de fagocitosi es du a terme el test d’oxidació una reducció del ferrocitocrom C, proves dirigides al diagnòstic de la malaltia granulomatosa crònica.

El Servei disposa de dos citòmetres de flux de dos i tres làsers respectivament, amb sistema automàtic de processament i preparació de mostres, i els corresponents programes informàtics d’anàlisi. També es disposa d’una instal·lació completa per a cultius cel·lulars i d’una altra per processar mostres radioactives de nivell 3.

El Servei d’Immunologia, en col·laboració amb el de genètica, disposa d’un catàleg d’aproximadament 50 estudis genètics per al diagnòstic d’immunodeficiències primàries. Dins d’aquests estudis s’hi inclouen, entre d’altres, els responsables de les immunodeficiències combinades greus (SCID), les síndromes hemofagocítiques familiars (FHLH), els defectes en la immunitat innata i els principals defectes del complement.

 

Secció d’Hipersensibilitat i Al·lèrgies

A la Secció d’Al·lèrgies es fan proves dirigides a la identificació dels al·lèrgens causants de reaccions d’hipersensibilitat a càrrec d’IgE o d’IgG. A l’Àrea d’Al·lèrgies es determina la IgE total, així com la IgE específica enfront d’al·lèrgens d’origen alimentari i al·lèrgens inhalats d’origen molt divers, tant animal com vegetal (àcars, pol·lens, gramínies, epitelis d’origen animal, etc.). També es determinen els nivells circulants de triptasa per al diagnòstic de l’anafilaxi.

Un grup d’al·lèrgens inhalats, d’origen aviar o fúngic (per exemple, Aspergillus fumigatus), poden causar pneumonitis al·lèrgica, amb una possible evolució a afectació pulmonar greu. La determinació d’IgG específica enfront d’aquests al·lèrgens contribueix al diagnòstic d’aquest grup de malalties.

L’Àrea d’Al·lèrgies disposa dels equips Phadia1000 i Phadia 250, amb què es realitzen diàriament de manera automatitzada les proves d’al·lèrgia. Es preveu poder disposar aviat de la tecnologia immunoCAP ISAC, per determinar la IgE específica enfront de 103 al·lèrgens, indicada en pacients polisensibilitzats.

 

Secció d’Autoimmunitat

L’Àrea d’Autoimmunitat dona suport al diagnòstic i seguiment de les malalties autoimmunes tant organoespecífiques (com per exemple, miastènia greu, diabetis tipus I, hepatitis autoimmune, etc...), com sistèmiques (com per exemple, LES, SS, escleroderma...).

Es realitza el cribratge i la caracterització d’anticossos antinuclears (ANA), antiteixit i anticitoplasma de neutròfils (ANCA).Es determinen els anticossos anti-DNAds, antipèptid cíclic citrul·linat i antitransglutaminasa, necessaris per al seguiment i diagnòstic del lupus eritematós sistèmic, l’artritis reumatoide i la malaltia celíaca, respectivament.

La Secció disposa d’equips per automatitzar el procés de muntatge i de lectura de les preparacions d’immunofluorescència indirecta, i de personal especialitzat i format en la lectura al microscopi i la interpretació de patrons d’immunofluorescència d’ANA, ANCA i antiteixits. També disposa de robots per a la tècnica ELISA, quimioluminescència i immunotransferència per a la caracterització i quantificació de les diferents especificitats antigèniques. Es manté una biblioteca d’imatges i col·leccions de mostres de casos positius.

Grups de recerca
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Manuel
Hernández González
Dra. Clara
Franco Jarava
Researcher
Immunologia Diagnòstica
Researcher
Immunologia
Dra. Mónica
Martínez Gallo
Lead Researcher
Immunologia Diagnòstica
Lead Researcher
Immunologia
Dra. Laura
Viñas Giménez
Dr. Ricardo
Pujol Borrell
Lead Researcher
Immunologia Diagnòstica
Lead Researcher
Immunologia
Sra. Sandra
Salgado Perandres
Specialist Technician
Immunologia
Malalties relacionades
  
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats