Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Gastroenterologia, Hepatologia, Suport Nutricional i Trasplantaments Hepàtics Pediàtrics

Gastroenterologia pediàtrica a Vall d'Hebron

La nostra Unitat és una de les més actives de l'Estat, de referència de Gastroenterologia, és a dir de l’aparell digestiu, tant pel Servei Català de Salut o Institut Català de la Salut (ICS) com per a la resta de l'Estat espanyol, lidera diversos projectes tant docents com d’investigació.

Informació destacada

La Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica del nostre centre va ser fundada a principis de la dècada dels setanta pel Dr. Ramon Tormo, al qual es va unir al poc temps el Dr. Dámaso Infante. Junts van ser els pioners de la Gastroenterologia Pediàtrica a Espanya i durant més de tres dècades van consolidar aquesta unitat com una de les més reconegudes i prestigioses a nivell nacional. 

Actualment, renombrada com Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia, Suport Nutricional i Trasplantaments Hepàtics Pediàtrics, és centre de referència per a l'assistència a nens amb malaltia gastroenterològica (del sistema digestiu), hepatològica (específicament del fetge i les vies billiars) i/o nutricional.

A la nostra Unitat atenem pacients tant de la zona d'influència directa de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron com a aquells casos que, per la seva complexitat o requeriments, superen la capacitat d'altres hospitals, de Catalunya o de la resta d'Espanya.

L’àrea de gastroenterología és una unitat multidisciplinària, dedicada a l'atenció especialitzada, integral i personalitzada de pacients afectats de malalties gastroenterològiques de qualsevol gravetat i amb major o menor incidència a la població. Amb més de 35 anys d'experiència i amb vocació per la innovació constant tant a nivell diagnòstic com terapèutic, ha estat i continua sent unitat pionera en la gastroenterologia pediàtrica al territori espanyol.

La unitat multidisciplinària d’Hepatologia, es dedica a l'atenció de les necessitats de pacients receptors i candidats a trasplantament hepàtic així com pacients afectats de malalties hepàtiques greus. Amb més de 25 anys d'experiència, ha estat una unitat pionera del trasplantament hepàtic en el territori espanyol, realitzant el primer trasplantament de fetge a Espanya el 1985.

En l'actualitat és una de les unitats més actives de l'estat, és centre de referència per al trasplantament de fetge en nens, a nivell nacional (CSUR). Pel que fa a l'hepatologia, atén als infants amb patologia hepàtica greu i presta assistència sanitària especialitzada, integral i personalitzada. 

La unitat multidisciplinària de Suport Nutricional, que depèn de la Unitat transversal de Suport Nutricional, treballa de forma integrada en la Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica donant atenció a tots els pacients amb requeriments nutricionals especials (els afectats de malalties oncològiques, nefropaties, cardiopaties complexes, trasplantaments d'òrgan sòlid (medul.la espinal, fetge, ronyons...), errors congènits del metabolisme, etc ..).

A més de donar un suport integral i especialitzat, disposa d'un programa de Nutrició Artificial Domiciliària des de 1998, enteral (l’alimentació per tub) i parenteral (per via intravenosa), que aplica procediments de suport nutricional a pacients estabilitzats al seu domicili, per a poder abandonar l'hospital i millorar la seva qualitat de vida.

Aquesta unitat també és responsable dels pacients amb Síndrome d'Intestí Curt, forma part del programa de Rehabilitació intestinal que té com a objectius principals mantenir l'estat nutricional i promoure l'adaptació intestinal de l'intestí residual. Per a aquest programa compta amb àmplia experiència en Nutrició Parenteral perllongada (maneig de vies centrals, sistemes d'infusió, entrenament a les famílies, etc ..) i cirurgia digestiva pediàtrica (tècniques de reconstrucció autòloga, és a dir, del propi pacient) intestinal, incloses tècniques d'allargament intestinal tipus STEP o Bianchi ) necessària en aquests nens.

El nostre equip està format per: un coordinador, Oscar Segarra; els metges adjunts, Marina Álvarez, Jesús Quintero, Javier Juampérez, Susana E. Redecillas i Raquel Núñez; Els referents de l’especialitat a atenció primària COAP Sant Andreu – Casernes, Rebeca Corral i Toni Muntaner; Les infermeres, Carmen Arenas i Lis Vidal. I, a càrrec del Màster Gastroenterologia Pediàtrica 2017: Maria Mercadal i Cinthia Virginia Flores . 

A través de la conformació d'un equip multidisciplinari, tant a nivell mèdic com quirúrgic, amb col·laboració de personal i infraestructura de l'Hospital General per adults, podem donar resposta de forma altament especialitzada i integral a tots els pacients de la nostra especialitat que ho requereixen.

  

Cartera de Serveis 

 • Gabinet de funcionalisme digestiu
 • Hepatologia general i especialitzada
 • Gabinet de funcionalisme hepàtic
 • Nutrició general i especialitzada
 • Programa de trasplantament hepàtic
 • Unitat de Fibrosi Quística

  

Recerca

La Unitat participa amb regularitat en estudis i assajos clínics. Tots ells han estat prèviament aprovats pel Comitè Ètic (CEIC) del centre. Les principals línies d'investigació es basen en l'aplicació de noves tècniques i procediments que ens permetin a curt, mitjà i / o llarg termini millorar en el diagnòstic i / o tractament de certes patologies:

 • Aplicació de la citometria de flux en la celiaquia o en la malaltia inflamatòria intestinal.
 • Aplicació de la gammagrafia amb albúmina marcada en la síndrome pierdeproteínas o en certes cardiopaties congènites.
 • Consolidació del programa de trasplantament de progenitors hematopoètics en Crohn refractari pediàtric
 • Aplicació de les diferents tècniques elastografia (FibroScan i Acoustic Radiation Force Impulsi) per a la valoració de la fibrosi hepàtica en pediatria.
 • Aplicació de nous tractaments per al VHB i el VHC.
 • Participació en l'assaig multicèntric europeu sobre trasplantament d'hepatòcits Selica IV (Safety and Efficacy of Liver Cell Applications)
 • Valoració del verd d'indocianina com a marcador pronòstic en el fallada hepàtica aguda
 • Aplicació del Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS (R)) en la decisió hepàtica aguda pediàtric i en les reaguditzacions de hepatopaties cròniques.
 • Consolidació del programa de rehabilitació intestinal en intestí curt.

 

Docència 

La Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica com a unitat especialitzada i de referència desenvolupa una àmplia tasca docent:

 • Pregrau: la Unitat col·labora en la formació en Pediatria dels estudiants de Medicina de la Unitat docent de l'Hospital Vall d'Hebron de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): classes de pediatria, seminaris de casos clínics i pràctiques de pediatria relacionades amb la patologia digestiva pediàtrica.
 • Postgrau-MIR
 • Programa MIR: els residents de pediatria en formació a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron realitzen una rotació per la Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica de 2 mesos de durada, i tenen la possibilitat de realitzar rotacions extres amb caràcter voluntari. Els objectius bàsics de formació en aquest període són conèixer el maneig dels processos propis de la nostra especialitat. Parlem del maneig terapèutic bàsic dels pacients sotmesos a trasplantament hepàtic; el maneig nutricional bàsic dels pacients amb fibrosi quística; o les tècniques bàsiques d'exploració de l'aparell digestiu. A més dels residents propis de l'hospital, la Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica rep amb freqüència residents de pediatria d'altres hospitals que realitzen un període de formació a la nostra Unitat. Per realitzar una estada formativa, els residents MIR d'altres hospitals han de realitzar una sol·licitud a la comissió de docència de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
 • Postgrau-Màster: un dels objectius de la Unitat és formar pediatres en Gastroenterologia Pediàtrica. Els interessats poden escollir entre dos formats diferents: estades formatives de curta durada o estades de llarga durada (1 any). El Màster en Gastroenterologia Pediàtrica té una durada d'1 any amb dedicació presencial, admet 2-3 alumnes a l'any, i ofereix 60 crèdits ECTS (corresponents a 1.500 hores de formació i treball de l'alumne).
 
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
   
Històries del campus relacionats