Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Física i Protecció Radiològica

Fisica i protecció radiològica a Vall d'Hebron

El Servei de Física i Protecció Radiològica està format per llicenciats en ciències físiques amb el títol d’especialista en radiofísica hospitalària i tècnics superiors en radioteràpia o en radiodiagnòstic. L’activitat professional dels membres del Servei comprèn bàsicament tres aspectes: l’assistència clínica, la recerca i la docència.

Informació destacada

El nostre Servei dona suport a tots els serveis de l’Hospital que fan servir la radiació ionitzant per al tractament o diagnòstic de pacients. Aquest tipus de radiació està formada per fotons o partícules que quan interaccionen amb la matèria produeixen ions. La seva aplicació en medicina es fa tant en diagnòstic, amb gammagrafia, com en el tractament, la radioteràpia en oncologia n’és un exemple. 

La responsabilitat essencial dels membres del Servei és assegurar l’administració eficaç i sense risc de la radiació, per obtenir el millor resultat diagnòstic o terapèutic segons l’estipulat en la prescripció mèdica del pacient. Això inclou la protecció del pacient, del treballador i de les altres persones, de la perillositat potencial o de l’excés de radiació.

Per desenvolupar aquesta tasca cal establir protocols de dosimetria i control de qualitat adequats, mesurar i caracteritzar la radiació, determinar la dosi administrada, i definir procediments per assegurar una bona qualitat d’imatge. També és necessari desenvolupar programes de garantia de qualitat i la col·laboració amb la resta de professionals de la salut implicats en l’optimització de l’equilibri entre el benefici i el risc de l’ús de les radiacions.

 

Cartera de serveis 

 • Estudis dosimètrics a pacients
 • Estudi dosimètric  3DCRT. Fotons i electrons
 • Estudi dosimètric de radioteràpia amb intensitat modulada IMRT
 • Estudi dosimètric de radiocirurgia
 • Estudi dosimètric d’estereotàxia cranial i extracranial
 • Estudi dosimètric i dosimetria in vivo amb irradiació corporal total
 • Estudi dosimètric per braquiteràpia oftàlmica
 • Estudi dosimètric de pacients sotmesos a proves diagnòstiques
 • Estudi dosimètric de pacients embarassades sotmeses a proves amb raigs X
 • Control de qualitat d’equips
 • Control de la qualitat dels equips de radioteràpia, acceleradors, unitat de cobalt
 • Control de la qualitat dels equips de diagnòstic per la imatge
 • Control de la qualitat dels equips de medicina nuclear, activímetres, gammacambres, SPECT i PET
 • Control de qualitat amb monitors d’imatge
 • Protecció radiològica
 • Control de qualitat dels equips de protecció individuals (EPI)
 • Gestió de la protecció radiològica; llicències, inspeccions, autoritzacions, modificacions d’instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic
 • Mesures fonamentals de protecció radiològica: classificació de personal, zones, senyalització, normes, reglaments, procediments d’emergència
 • Vigilància i control dels treballadors; control dosimètric, gestió de dosímetres, historial dosimètric, estimacions de dosi.
 • Vigilància i control de les zones de treball de les instal·lacions: risc d’irradiació externa i de contaminació
 • Control de qualitat dels detectors de radiació ambiental i de contaminació
 • Gestió del material radioactiu no encapsulat i fonts radioactives
 • Gestió de residus radioactius
 • Formació continuada i assessorament en protecció radiològica i assessorament

 

Docència

El nostre Servei va ser acreditat com a unitat docent de l’especialitat de radiofísica hospitalària l’any 1995. En l’àmbit internacional aquesta especialitat és coneguda com a “física mèdica” i consisteix en l’aplicació de la física en el camp de la medicina. El títol d’especialista en RH s’obté després de tres anys de formació com a resident. El SFPR disposa de tres residents, un per cada any de la formació. 

 
Unitats docents
Professionals relacionats
Dra. Mercè
Beltran Vilagrasa
Cap de Servei
Física i Protecció Radiològica
   
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats