El tractament previ amb bendamustina en pacients amb limfoma de cèl·lules B grans refractari es relaciona amb pitjors resultats en CAR-T

Un estudi liderat pel VHIO demostra que pacients amb limfoma de cèl·lules B grans que havien estat tractats recentment amb aquest fàrmac presentaven pitjors resultats en el tractament de CAR-T independentment de la dosi i de les característiques basals

18/12/2023

Un estudi liderat pel Grup d´Hematologia Experimental del Vall d´Hebron Institut d´Oncologia (VHIO) i el Programa de Teràpies Avançades del Servei d´Hematologia de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron demostra que els pacients que van rebre tractament amb el fàrmac bendamustina previ a l'afèresi (procés d'extracció dels limfòcits T del pacient) de la teràpia CAR-T van presentar pitjors resultats en supervivència lliure de progressió i supervivència global. Independentment de la dosi i de l'estat inicial del pacient.

La bendamustina és un fàrmac anticancerigen que es fa servir com a tractament en alguns tipus de càncer inclosos els limfomes. Tot i que hi ha un consens clínic sobre les limitacions de l'ús de la bendamustina a causa del seu efecte tòxic sobre els limfòcits del pacient, l'estudi que s'ha publicat a la revista Journal of Clinical Oncology és el primer que demostra els efectes d'una exposició recent (9 mesos) al fàrmac com a factor independent de pitjors resultats a la teràpia CAR-T en pacients amb limfoma de cèl·lules B grans.

“L'aprovació de la teràpia de cèl·lules T amb receptor d'antigen quimèric (CAR) ha revolucionat el panorama terapèutic dels pacients amb limfoma de cèl·lules B grans en recaiguda o refractari. Tot i això, només entre el 30% i el 40% dels pacients que reben infusió amb cèl·lules CAR-T aconsegueixen una remissió duradora”,  afirma la Dra. Gloria Iacoboni, hematòloga de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, investigadora del Grup d'Hematologia Experimental i primera autora de l'estudi

“Els pacients que progressen després d'aquesta teràpia tenen taxes de resposta baixes als règims de rescat i els resultats a llarg termini són ombrívols. Per tant, cal una millor comprensió dels factors associats amb l'èxit del tractament per millorar els resultats d'eficàcia”, afegeix el Dr. Pere Barba, director del Programa de Teràpies Avançades del Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, investigador del Grup d´Hematologia Experimental del VHIO i autor sènior d´aquest estudi.

L'objectiu d'aquest treball era analitzar els resultats clínics en una cohort de 439 pacients de diversos hospitals espanyols i europeus, tractats en tercera línia amb CAR-T segons si havien estat exposats a bendamustina o no abans de l'extracció de limfòcits T. Del total de pacients analitzats, 80 havien estat exposats en algun moment a l'afèresi.

Després d'equiparar estadísticament les característiques basals per descartar que aquests resultats estiguessin influenciats pel fet que potser els pacients que havien rebut bendamustina presentaven tumors més agressius, els investigadors van veure que l'exposició prèvia ja era un factor associat a pitjors resultats a CAR-T.

En una segona anàlisi van voler comprovar si l'exposició recent (9 mesos abans de l'afèresi) a la bendamustina donava resultats pitjors. I es va observar que, efectivament, si l'exposició al fàrmac era recent, els resultats eren encara pitjors independentment de les característiques del pacient i de la dosi rebuda.

Els 42 pacients que havien rebut bendamustina 9 mesos abans de l'afèresi van presentar una mitjana de supervivència global de 4,6 mesos davant dels 23,5 mesos en pacients que no havien rebut el fàrmac.

"Totes les dades obtingudes a l'estudi ens donen l'evidència científica de la recomanació d'evitar l'ús de la bendamustina en pacients amb limfoma de cèl·lules B grans que són candidats potencials a teràpia CAR-T si la malaltia progressa", afirma el Dr. Pere Barba. “I s'hauran de tenir en compte a les guies clíniques no només d'aquests limfomes sinó també d'altres tipus de limfomes que eventualment poden progressar i necessitar les teràpies CAR-T. Tot això amb l´objectiu d´anticipar-nos a tots els escenaris i optimitzar l´eficàcia del tractament”, afegeix.

Recerca innovadora en teràpies avançades

En els darrers anys el VHIO ha consolidat la seva ferma aposta per la investigació en teràpies avançades, aconseguint significatius avenços en l'àmbit de la Immunooncologia i les teràpies avançades a través del Programa Integral d'Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI i CAIMI II) finançat per la Fundació BBVA i amb la posada en marxa el 2023 del Programa d'Excel·lència AECC Accelerador de Teràpies Avançades de l'Associació Espanyola Contra el Càncer.
 

"Totes les dades obtingudes a l'estudi ens donen l'evidència científica de la recomanació d'evitar l'ús de la bendamustina en pacients amb limfoma de cèl·lules B grans que són candidats potencials a teràpia CAR-T si la malaltia progressa", afirma el Dr. Pere Barba.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.