Política de protección de datos

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’Hospital Universitari Vall d’Hebron tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del Tractament de les seves dades personals és l’Institut Català de la Salut amb NIF Q5855029D.

Així mateix, atès que l’Hospital Universitari Vall d’Hebron esta gestionat per l’Institut Català de la Salut, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Salut, que té per finalitat la prestació de serveis sanitaris públics, la ciutadania pot dirigir-se a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron amb l’objectiu de garantir la protecció i confidencialitat de les dades personals facilitades per l’usuari a través dels diferents canals que es posen al seu abast.

També, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), s’ha designat un Delegat de Protecció de Dades, amb el que pot contactar la ciutadania adreçant un correu electrònic a dpd@ticsalutsocial.cat, un escrit a Fundació TIC Salut Social, Edifici Salvany, C/ Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona o bé trucant al telèfon (34) 93 553 26 42.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@vallhebron.cat, a través del següent formulari o per correu postal a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Passeig Vall d’Hebron, 119-129, 08035 Barcelona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron facilitarà al titular de les dades la informació relativa a les seves actuacions, si la sol·licitud s’ha fet d’acord amb els articles 15 a 22 de l’RGPD i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. En tal supòsit, s’informarà de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar la reclamació oportuna davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Més informació

Subscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Selecciona el boletín que quieres recibir:

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vallhebron.cat, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento.
Procedencia: El propio interesado.