Política de protecció de dades

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’Hospital Universitari Vall d’Hebron tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del Tractament de les seves dades personals és l’Institut Català de la Salut amb NIF Q5855029D.

Així mateix, atès que l’Hospital Universitari Vall d’Hebron esta gestionat per l’Institut Català de la Salut, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Salut, que té per finalitat la prestació de serveis sanitaris públics, la ciutadania pot dirigir-se a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron amb l’objectiu de garantir la protecció i confidencialitat de les dades personals facilitades per l’usuari a través dels diferents canals que es posen al seu abast.

També, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), s’ha designat un Delegat de Protecció de Dades, amb el que pot contactar la ciutadania adreçant un correu electrònic a dpd@ticsalutsocial.cat un escrit a Fundació TIC Salut Social, Edifici Salvany, C/ Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona o bé trucant al telèfon (34) 93 553 26 42.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment i podrà exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodedades@vallhebron.cat, a través del següent formulari o per correu postal a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Passeig Vall d’Hebron, 119-129, 08035 Barcelona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron facilitarà al titular de les dades la informació relativa a les seves actuacions, si la sol·licitud s’ha fet d’acord amb els articles 15 a 22 de l’RGPD i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. En tal supòsit, s’informarà de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar la reclamació oportuna davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Més informació

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.