Treballem al servei del pacient

Adjunto Gerencia

La acreditación externa y oficial de los centros sanitarios es uno de los objetivos prioritarios del Departamento de Salud, y por lo tanto, del Hospital Vall d'Hebron. Este departamento evalúa la organización también de forma interna para conocer su grado de calidad.

Consells i comissions
nodreixen la nostra manera de fer

Les comissions i subcomissions clíniques són òrgans multidisciplinaris que assessoren la Direcció de l'Hospital i vetllen per la qualitat i el desenvolupament efectiu i eficient de l'assistència.
Consells i comissions