Recupera el teu estat de salut

ECMO (oxigenació amb membrana extracorpòria)

ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria) a Vall d'Hebron

L’ECMO és una tècnica que es fa servir en pacients crítics que pateixen malalties molt greus respiratòries i/o cardiològiques en les quals no n’hi ha prou amb el suport vital convencional. La màquina substitueix temporalment la funció del pulmó o cor i permet que els òrgans descansin, mentre la patologia de base es va curant.

La màquina extreu la sang a través d’una cànula gruixuda localitzada en una vena de calibre gran, la mou mitjançant una bomba centrífuga perquè travessi l’oxigenador, on s’hi incorpora oxigen i es retira diòxid de carboni.

Posteriorment, es reintrodueix a l’organisme dels pacients en una altra vena, en aquest cas l’estratègia s’anomena ECMO VV, de venovenosa, i el suport que s’ofereix és respiratori, o en una artèria, que s’anomena  ECMO VA, de venoarterial, i el suport que s’ofereix és cardiorespiratori.

Per centres

General Hospital

On es troba

Maternity and Children's Hospital

On es troba

Informació destacada

Com es fa?

Independentment de l’estratègia de suport, es tracta d’una tècnica d’alta complexitat associada a un risc alt de complicacions greus. És per això que per assegurar una assistència d’excel·lència es necessita l’existència d’un programa ben organitzat, amb material optimitzat i amb personal en nombre suficient i format de manera adequada. Els casos s’han de concentrar en centres de referència que disposin dels recursos necessaris i en què hi hagi un equip multidisciplinari preparat.  

El centre ha d’adequar-se a les recomanacions de la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) per oferir una assistència d’excel·lència. L’equip d’ECMO ha d’estar format per un grup reduït de professionals de diferents disciplines i especialitats, i és imprescindible per a una assistència segura amb ECMO la presència de personal extra infermer i personal mèdic.

 

Com ho fem a Vall d'Hebron?

Vall d’Hebron ofereix la tècnica al Servei de Cures Intensives Pediàtriques des del 2002 i al Servei de Cures Intensives de l’Hospital General des del 2016. El Centre disposa del material adequat per a una assistència segura. S’han organitzat cursos de formació per a la creació de l’equip d’ECMO, l’entrenament del qual es manté amb cursos de reciclatge amb freqüència variable en funció del ritme d’assistència. Aquests cursos segueixen les recomanacions de la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO), amb contingut que cobreix els objectius definits per l’organització.  

 

 
Professionals relacionats
Dr. David
García-Dorado García
Dr. Ricard
Ferrer Roca
Cap de Servei
Medicina Intensiva
Dr. Francisco Javier
Bueno Recio
Cap de Secció
Cirurgia Pediàtrica
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dr. Álvaro
García Del Campo
Metge
Medicina Intensiva
Dr. Marcos
Pérez Carrasco
Metge
Medicina Intensiva
Dr. Juan Carlos
Ruiz Rodríguez
Lead Researcher
Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació
Lead Researcher
Medicina Intensiva
Dr. Alberto
Jauregui Abularach
Researcher
Cirurgia General
Researcher
Cirurgia Toràcica
Dr. Jordi
Riera del Brío
Lead Researcher
Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació
Lead Researcher
Medicina Intensiva
Dra. Laura
Romero Vielva
Metge
Cirurgia Toràcica
Sra. Felicidad
Valencia González
Infermer/a
Cirurgia Pediàtrica
Proves diagnòstiques relacionades